YOMEDIA
NONE

Bài tập 103 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 103 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2

Tính các thương sau rồi sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần:

\(\frac{3}{2}:\frac{9}{4};\frac{{48}}{{55}}:\frac{{12}}{{11}};\frac{7}{{10}}:\frac{7}{5};\frac{6}{7}:\frac{8}{7}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\frac{3}{2}:\frac{9}{4} = \frac{3}{2}.\frac{4}{9} = \frac{{12}}{{18}} = \frac{2}{3}\\
\frac{{48}}{{55}}:\frac{{12}}{{11}} = \frac{{48}}{{55}}.\frac{{11}}{{12}}\\
 = \frac{4}{5}.1 = \frac{4}{5}\\
\frac{7}{{10}}:\frac{7}{5} = \frac{7}{{10}}.\frac{5}{7} = \frac{5}{{10}} = \frac{1}{2}\\
\frac{6}{7}:\frac{8}{7} = \frac{6}{7}.\frac{7}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}
\end{array}\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{2}{3} = \frac{{40}}{{60}};\frac{4}{5} = \frac{{48}}{{60}}\\
\frac{1}{2} = \frac{{30}}{{60}};\frac{3}{4} = \frac{{45}}{{60}}
\end{array}\)

Vì \(\frac{{30}}{{60}} < \frac{{40}}{{60}} < \frac{{45}}{{60}} < \frac{{48}}{{60}}\) nên \(\frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{4}{5}\)

Vậy theo thứ tự tăng dần lần lượt là  \(\frac{1}{2} ; \frac{2}{3} ; \frac{3}{4} ; \frac{4}{5}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 103 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON