YOMEDIA

Bài tập 29 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 29 tr 10 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử?

a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 5 =13

b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 8 = 8

c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà x.0 = 0

d) Tập hợp D các số tự nhiên x mà x.0 = 7

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: x – 5 = 13 nên x = 18. Vậy A = {18}

Tập hợp A có một phần tử

b) Ta có: x + 8 = 8 nên x = 0. Vậy B = {0}

Tập hợp B có một phần tử

c) Ta có: x.0 = 0 nên x∈ N. Vậy C = N

Tập hợp C có vô số phần tử

d) Ta có : x.0 = 7. Vậy D = ∅

Vậy tập hợp D không có phần tử nào

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA