ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 34 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 34 tr 10 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính số phần tử của các tập hợp:

a) A = {40; 41; 42...; 99; 100}

b) B = {10; 12; 14..; 96; 98}

c) C ={35; 37;...; 103; 105}

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Tập hợp A gồm các số tự nhiên liên tiếp từ 40 đến 100 nên số phần tử của tập A là:

(100 – 40) + 1 = 61

Vậy tập hợp A có 61 phần tử

b) Tập hợp B gồm các số tự nhiên chẵn liên tiếp từ 10 đến 98 nên số phần tử của tập hợp B là:

(98 - 10) : 2 + 1 = 45

Vậy tập hợp B có 45 phần tử

c) Tập hợp C gồm các số tự nhiên lẻ liên tiếp từ 35 đến 105 nên số phần tử của tập hợp B là:

(105 – 35) : 2 + 1 = 36

Vậy tập hợp C có 36 phần tử

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1