ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.33 trang 79 SBT Toán 11

Giải bài 2.33 tr 79 SBT Toán 11

Viết khai triển của (1+x)6.

a) Dùng ba số hạng đầu để tính gần đúng 1,016.

b) Dùng máy tính để kiểm tra kết quả trên.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
{(1 + x)^6} = \mathop \sum \limits_{k = 0}^6 C_6^k{x^k} = C_6^0{x^0} + C_6^1{x^1} + C_6^2{x^2} + C_6^3{x^3} + C_6^4{x^4} + C_6^5{x^5} + C_6^6{x^6}\\
 = 1 + 6x + 15{x^2} + 20{x^3} + 15x4 + 6x5 + x6
\end{array}\)

a) Ta có khai triển: \({\left( {1 + x} \right)^6} = 1 + 6x + 15{x^2} + 20{x^3} + 15{x^4} + 6{x^5} + {x^6}\)

Nên \(1,{01^6} = {\left( {1 + 0,01} \right)^6} \approx 1 + 6 \times 0,01 + 15 \times {\left( {0,01} \right)^2} = 1,0615\)

b) Dùng máy tính ta nhận được \(1,{01^6} \approx 1,061520151\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.33 trang 79 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1