YOMEDIA
NONE

Bài tập 2.37 trang 79 SBT Toán 11

Giải bài 2.37 tr 79 SBT Toán 11

Tập hợp E có n phần tử thì số tập hợp con của E (kể cả tập hợp rỗng và tập E) là:

A. n2               B. \(C_n^2\)

C. 2n              D. n!

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Số tập con rỗng của E là số cách chọn ra 0 phần tử trong n phần tử là \(C_n^0\)

Số tập con có 1 phần tử của E là số cách chọn ra 1 phần tử trong n phần tử là \(C_n^1\)

Số tập con có 2 phần tử của E là số cách chọn ra 2 phần tử trong n phần tử là \(C_n^2\)

Số các tập con có k phần tử (0 ≤ k ≤ n) của tập hợp E là số cách chọn ra k phần tử trong n phần tử của E là \(C_n^k\)

Số tập con có n phần tử của E là số cách chọn ra n phần tử trong n phần tử là \(C_n^n\)

Do đó số tâp con của E là \(C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 +  \ldots  + C_n^n = \sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k}  = {(1 + 1)^n} = 2n\)

Đáp án : C.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.37 trang 79 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON