ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập Thảo luận 2 trang 135 SGK Lịch sử 12 Bài 18

Bài tập Thảo luận 2 trang 135 SGK Lịch sử 12 Bài 18

Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Đảng chủ trương củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, tăng cường lực lượng vũ trang, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.
  • Mặt trận chính trị:
    • Đầu năm 1949: tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp.
    • Tháng 6/1 949: thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt.
  • Mặt trận quân sự: tiếp tục gây dựng cơ sở kháng chiến, phát triển lực lượng, phát triển chiến tranh du kích.
  • Mặt trận kinh tế: giảm tô, xóa nợ, chia lại ruộng đất, cấp ruộng đất cho nông dân.
  • Mặt trận văn hóa, giáo dục: tháng 7/1950, đưa ra chủ trương cải cách giáo dục phổ thông, xây dựng lại hệ thống các trường đại học và trung học chuyên nghiệp.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 135 SGK Lịch sử 12 Bài 18 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1