YOMEDIA
NONE

Bài tập 44.3 trang 60 SBT Hóa học 8

Bài tập 44.3 trang 60 SBT Hóa học 8

Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ:

Nhiệt độ (ºC) 20 30 40 50 60
Độ tan (g/100g nước) 5 11 18 28 40

 

a) Vẽ đồ thị biểu diễn độ tan của muối trong nước (trục tung biểu thị khối lượng chấ tan, trục hoành biểu thị nhiệt độ).

b) Căn cứ vào đồ thị, hãy ước lượng độ tan của muối ở 25oC và 55oC.

c) Tính số gam muối tan trong:

- 200g nước để ó dung dịch bão hòa ở nhiệt độ 20oC.

- 2kg nước để có dung dịch bão hòa ở nhiệt độ 50oC.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.3

a)  Đồ thị biểu diễn độ tan của muối trong nước.

b) Độ tan của muối:

S 25oC = 7,5g/100g H2O

S 55oC = 32g/100g H2O

c) * Ở 20oC thì độ tan của muối là 5g

Vậy trong 200g nước muối tan có khối lượng:

\(\frac{{5.200}}{{100}} = 10g\)

* Ở 50oC:

Độ tan của muối là 28g

Vậy trong 2kg nước muối tan có khối lượng:

\(\frac{{28.2000}}{{100}} = 560g\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.3 trang 60 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dương Quá

  Đề 2

  Câu 1 : Hãy cho biết các chất sau đây chất nào thuộc hợp chất oxit, axit, bazơ, muối : CO2, MgCl2, NaOH ,H2SO4.

  Câu 2: Cho các chất sau : K, CaO, S. Hãy cho biết chất nào tác dụng với :

  a) Oxi b) Nước . Viết phương trình hóa học xảy ra .

  Câu 3 : Xác định độ tan của muối NaCl trong nước ở 200C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 72 gam NaCl trong 200 gam nước thì được dung dịch bão hòa .

  Câu 4 : Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch khi hòa tan 15 gam HCl vào 45 gam nước .

  Câu 5 : Hòa tan hết 5,6 gam Fe cần vừa đủ 200 gam dung dịch HCl .

  a) Tính thể tích khí H2 thoát ra(đktc) .

  b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl cần dùng .

  c) Tính nồng độ phần tram của dung dịch sau phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho các chất KMnO4, Bao2,K,SO3,CuO.Hãy viết phương trình hóa học với các trường hợp:
  a,Chất tác dụng với khí Hidro ở nhiệt độ cao.
  b,Chất tác dụng với nước tạo dung dịch làm quỳ tím hóa xanh hoặc hóa đỏ.
  c,Chất bị nhiệt phân hủy.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Hòa tan 50g Na2SO4 vào 150g nước ở nhiệt độ 50oc. Cho biết dd thu đc đã bão hòa hay chưa , biết độ tan của Na2SO4 ở 50oc =48,8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  đề kt 1tiết hóa hkII 8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  cho 200ml dung dịch NaOH 2M phản uứng vs 200g dung dịc H2SO4 4,9%. Tính khối lượng muối sau phản ứng

  5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  BỒI DƯỠNG HS GIỎI HÓA 8

  GIÚP EM VỚI MẤY ANH CHỊ :(

  ĐỀ 1

  Câu 1:

  1.1 Từ các chất KClO3; Zn; H2; MnO2; Cu, BaO. Hãy viết các phương trình hóa học cần thiếu ( và ghi điều kiện phản ứng, nếu có) để điều chế Bari hidroxit

  1.2 Cho các phương trình hóa học sau:

  a/ 2A + 5O2 4CO2 + 2H2O

  b/ 2FeS + 10H2SO4 ➝ B + 9SO2+ 10H2O

  c/ H2S + 3/2O2 C + H2O

  d/ Fe3O4 + xD 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

  Xác định x và công thức hóa học của A,B,C,D

  Câu 2: Một hợp chất A có phân tử gồm hai nguyên tử X và một nguyên tử Oxi. Phân tử khối của A bằng 38,75% phân tử khối của CuSO4.

  a/ Xác định công thức hóa học của A?

  b/ Hòa tan X vào nước có pha sẳn vài giọt dung dịch phe-nol-ph-ta-le-in không màu thì có hiện tượng gì xảy ra? Viết phương trình hóa học?

  Câu 3: Cho phản ứng sau: R+ Cl2 RCl3

  Biết rằng để phản ứng hết với 10,8g R cần phải dùng hết 13,44 lít khí Clo

  a/ Xác định R?

  b/ Nếu đốt 10,8g R nói trên trong bình chứa V lít khí Oxi. Sau khi phản ứng kết thúc, người ta cho toàn bộ chất rắn thu được thu được sau phản ứng vào lượng dư axit Clohidric HCl thì thấy có 3,36 lít khí hidro sinh ra.

  Hãy tính V và khối lượng axit đã tham gia phản ứng? Biết rằng oxit bazo tác dụng với axit tạo ra muối và nước

  Câu 4: a/Muối sunfat của nguyên tố R có chứa 28% khối lượng nguyên tố R. Biết R có hóa trị (III). Xác định R?

  b/ Cho 8,2g hồn hợp gồm Mg và 2,8g kim loại R tác dụng với dung dịch chứa 43,8g axit Clohidric. Hỏi sau phản ứng hỗn hợp có tan hết hay không? Vì sao?

  Câu 5: Dẫn từ từ 8,96 lít khí hidro qua m gam oxit FexOy nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, người ta thu được 7,2g nước và 28,4g hồn hợp A gồm 2 chất rắn.

  a/ Tính m?

  b/ Tìm công thức hóa học của oxit trên? Biết rằng A chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.

  Câu 6: Sau khi nung 142,2g thuốc tím người ta thu được 8,064 lít khí Oxi

  a/ Tính % KMnO4 đã bị phân hủy?

  b/ Tính khối lượng chất rắn còn lại sau khi nung?

  Câu 7: Cho dung dịch natri cacbonat vào 2 ống nghiệm: Ống 1 đựng nước; Ống 2 đựng dung dịch canxi hidroxit

  a/ Nêu hiện tượng xảy ra?

  b/ Biết rằng natri cacbonat tác dụng với canxi hidroxit tạo ra canxi cacbonat và natri hidroxit. Hãy viết phương trình hóa học?

  Lưu ý: Các thể tích khí đo ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  CTHH của đường là C12H22O11

  a, có bao nhiêu mol nguyên tử C,H,O trong 1,5 mol đường

  b, tính khối lượng mol phân tử của đường

  c, trong 1 mol đường có bao nhiêu g mỗi nguyên tố C,H,O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Hỗn hợp khí X gồm H2, C2H4,C3H6. Trong đó số mol của C2H4 bằng số mol của C3H6. Tỉ khối của X so với H2 bằng 7,6. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của các khí trong hỗn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Trình bày phương pháp phân biệt 5 dung dịch HCl, NaOH,Na2SO4,NaCL,NaNo3?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Cho Ba(OH)2 có dư vào dd FeCl2, CuSO4, AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khi có khối lượng không đổi thu được chất rắn A. Trong A gồm có những chất nào?

  A. FeO, CuO, Al2O3. B. Fe2O3, CuO, BaSO4.

  C. FeO, CuO, BaSO4. D. Fe2O3, CuO.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1) khi phân hủy 500gam CaCO3 thu được bao nhiêu gam CaO và bao nhiêu lít CO2 ở đktc

  2) phân hủy NaHCO3 thu được 10,6gam của Na2CO3 ; nước và CO2. Tính khối lượng NaHCO3 và thể tích của O2 ở đktc ( 10,6gam của Na2CO3 thối nhá )

  3) đốt cháy hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm CO2 và H2 cần dùng 4,48lít oxi ở đktc thể tích khi sinh ra chứa 3,36lít CO2 ở đktc. Haỹ tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu

  Giúp mình với thank mn trước nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  câu 1 : trình bày được tính chất hóa học của O2 , H2 , H2O ? phương pháp điều chế

  câu 2 : khái niện về oxit , axit , bazo , muối . Cho 3 ví dụ . phân loại các hóa chất trên

  câu 3 : khái niệm độ tan , nồng độ dung dịch . viết công thức tính

  câu 4 : hoàn thành các PTHH sau :

  1) B2O5 + H2O --> ?

  2) AL + H2SO4 --> ? + ?

  3) KMnO4 -tO->

  4) KClO3 -tO->

  5) KNO3 -tO->

  6) Cu + ? --> CuO

  7) ? + H2O --> NaOH + ?

  8) Fe + ? --> ? + H2

  9) ? + ? --> K2O

  10) H2 + ? --> Pb + ?

  câu 5 : cho các chất : KMnO4 , BaO , Al , P2O5 , Ag , Al2O3 , CaO , Fe , SO3 , Cu , Fe2O3 , KClO3 . hãy viết PTHH của :

  1. chất tác dụng với H2O tạo dung dịch làm quỳ tím --> xanh

  2. chất tác dụng với H2O tạo dung dịch là quỳ tím --> đỏ

  3. chất tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí H2

  4. chất bị nhiệt phân hủy

  câu 6 : cho 5,6 g Fe vào bình chứa dung dịch axit sunfuric

  a) viết PTHH

  b) tính khối lượng các sản phẩm tạo thành

  c) nếu dùng toàn bộ lượng khí vừa sinh ra ở trên để khử sắt (III) oxit thì sau phản ứng thu được bao nhiêu g Fe ?

  câu 7 : cho 112 ( g) oxit của 1 kim loại tác dụng với H2O tạo ra 148 ( g) bazo . xác định oxit của kim loại

  câu 8 : cho 4.6 ( g) Na tác dụng với 70 (g) H2O . tính nồng độ % của dung dịch tạo thành sau phản ứng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Cho a gam hỗn hợp CaO và Ca tác dụng với H2O dư sinh ra 4,48 lít khí H2 sau khi phản ứng kết thúc làm bay hơi hết nước người ta thu được 22,2gam chất rắn

  a) Tính a

  b) tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Câu 1: Cho các chất sau: SO2 ; KMNO4 ; CuO ; Na ; P2O5 ; Na2O ; K ; Au ; Cu ; MgO; C ; CH4 ; N2 ; Mg ; Cl2 ; K2MNO4 ; KClO3.

  a) H2O Phản ứng được với chất nào? Viết phương trình.

  b) O tác dụng được với chất nào? Viết phương trình

  c) Chất nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm? Viết phương trình?

  Câu 2: Cho các chất sau: NaCl ; Fe2O3 ; Ca(OH)2 ; KHCO3 ; SO2 ; H2SO4 ; HCl ; Na2S

  - Phân loại và gọi tên.

  Câu 4: Hòa tan 5,6g KOH vào nước 500ml dd . Tính C% của dd

  Câu 5: Hòa tan 20g KNO3 vào 50g nước dd bão hòa. Tính độ tan của dd.

  Câu 6: Cho 5,6g sắt tác dụng vừa đủ với dd HCl

  a) Tính VH2 ở đktc

  b) Tính khối lượng NaCl tạo thành

  c) Tính C% dd thu được ( FeCl2)

  M.n ơi, m.n giúp em với ạ. E cảm ơn nhiều.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  thủy ngân là một chất độc. Hãy nêu phương pháp đơn giản để lọai bỏ thủy ngân rơi vào rãnh bàn, ghế khó lấy ra được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  B1: cho 2,24 lít SO4 (đktc) tác dụng hoàn toàn với 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M . tính khối lượng các chất sau khi phản ứng?
  B2:a) Ca --> CaO --> Ca(OH)2 --> CaCO3 --> CaO --> CaCl2
  P/S : bạn nào biết làm thì giúp mình nhanh với .Mai mình kiểm tra bài này rồi .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Bài 9:

  Trong một phòng học có chièu dài 12m, chiều rộng 7m, chiều cao 4m.

  A, Tính thể tích không khí và oxi có trong phòng học.

  B, Trong phòng học có 50 em học sinh, hãy tính thể tích khí CO2 thở ra trong 45 phút, biết rằng một học sinh thở ra 2 lít khí (thể tích CO2 chiếm 4%) một lần, một phút thở ra khoảng 16 lần.

  Bài 10:

  Trên đĩa cân, ở vị trí cân bằng, có đặt một cốc có dung tích là 0,5 lít. Sau đó, người ta dùng khí CO2 để đẩy không khí khỏi cốc đó. Hỏi phải đặt thêm vào đĩa cân bên kia quả cân bao nhiêu để cân trở lại thăng bằng? Biét rằng khí CO2 nặng gấp 1,5 lần không khí, thể tích khí CO2 tính ở đktc.

  Bài 11:

  A, Hãy nêu những công thức hóa học oxit phi kim không phải là oxit axit và giải thích điều phủ nhận đó.

  B, Hãy nêu những kim loại ở trạng thái hóa trị cao cũng tạo ra oxit axit.

  C, Nung a gam KClO3 và b gam KmnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỷ lệ a/b.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  trộn 200g dd CuCl 1M với 200g đ naoh 10.% sau pư lọc bỏ kết tủa thu đc dd A. Nung kết tủa đến khối lương không đổi.

  a) tính C% của các chất trong A (D của cucl+1.12g/ml)

  b) tính khối lượng chất rắn sau khi nung kết tủa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Tính khối lượng FeSO4.7H2O cần dùng để khi hoà tan vào 372,2g H2O thì được dung dịch FeSO4 3,8%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Hiđrocacbon A có tỉ lệ khối lượng giữa C và H là 6:1.Xác định công thức phân tử A,biết 1g A chiếm thể tích là 0,8 l (đktc).Viết công thức cấu tạo

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Bài 1: Để điều chế 6,72l H2 (đktc). Hỏi:

  a, Cần lấy bao nhiêu g Zn tác dụng với dung dịch HCl dư? Viết phương trình phản ứng? Đó là phản ứng gì?

  b, Cần lấy bao nhiêu g dung dịch HCl ( biết 100g dung dịch này chứa 25g HCl nguyên chất) tác dụng Zn dư.

  c, Vẫn loại dung dịch HCl này cho biết lượng Zn và dung dịch HCl vừa đủ để điều chế 6,72l H2.

  Bài 2: Người ta dùng H2 để khử thủy ngân Ôxít ở nhiệt độ cao. Để thu được 2,01g thủy ngân.

  a, Tính VH2 (đktc) cần dùng?

  b, Để lượng H2 ở trên cần lấy bnhiêu g kim loại Zn hòa tan vào Axít Sunfuric loãng.

  Làm hộ mình với ^.^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Bài 6:

  Cho 43,7 gam hỗn hợp hai kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch HCl cho 15,68 lít khí H (ở đktc).

  A, Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.

  B, Tính khối lượng sắt sinh ra khi cho toàn bộ khí H thu được ở trên tác dụng hoàn toàn với 46,4 g Fe3O4.

  Bài 7:

  Trong nông nghiệp người ta có thể dùng đồng (II) sunfat CuSO4 như một loại phân bón vi lượng để bón ruộng, làm tăng năng suất cây trồng. Nếu dùng 8 gam chất này thì có thể đưa vào đất bao nhiêu gam nguyên tố đồng.

  Bài 8:

  A, Oxit của một nguyên tố hóa trị IV chứa 13,4% khối lượng oxi. Cho biết tên nguyên tố.

  B, Cho biết tỷ số khối lượng của các nguyên tố C và S trong hợp chất cacbon đisunfua là mC/mS = 3/16. Hãy tính tỷ lệ số nguyên tử C và S trong cacbon đisunfua, tỷ lệ này có phù hợp với công thức hóa học của hợp chất là CS2 không?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  hòa tan hoàn toàn 14,9g hỗn hợp gồm Fe và Zn bằng dung dịch \(H_2SO_4\)loãng thu được 5,6 lít khí \(H_2\) ở đktc.tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  giúp với chiều thi rồi!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam kim loại R có hóa trị II vào dung dịch HCL dư. Sau phản ứng thu được dung dịch muố và 6,72lits khí H2 ở đktc. Em hãy cho biết kim loại R là kim loại nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  1 mẫu bạc có lẫn tạp chất nhôm và sắt. Làm thế nào để thu được bạc tinh khiết, biết rằng kim loại bạc không tan trong dung dịch H2SO4 loãng. Viết PTHH nếu có.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Hỗn hợp A gồm CH3COOH và C2H5OH. Chia hỗn hợp A làm 3 phần bằng nhau:

  Phần 1: Tác dụng Na (dư) thu được 5,6 lít khí (ở đktc).

  Phần 2: Cho tác dụng CaCO3 (dư) thu được 2,24 lít khí (ở đktc).

  Phần 3: Đun nóng với H2SO4 đặc để điều chế este.

  1) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

  2) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A ban đầu.

  3) Tính khối lượng este thu được ở phần 3, biết hiệu suất phản ứng là 60%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  1. Cho 8,1g Al, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl.

  a, Hoàn thành phương trình hóa học.

  b, Tính thể tích khí hidro tạo thành (ở đktc)

  c, Tính khối lượng AlCl3AlCl3 tạo thành. (Biết Al=27, H=1, O=16, Cl=35.5).

  2. Cho 9,2g Na vào nước dư thì thu được dung dịch NaOH và khí H2H2. Tính thể tích khí H2H2. (đktc) thoát ra và khối lượng NaOH tạo thành?

  3. Cho 13gam kẽm phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl.

  1. Viết phương trình hóa học.

  2. Tính thể tích khí hidro sinh ra (đktc).

  3. Nếu dùng toàn bộ lượng H2H2 bay ra ở trên đem khử 12gam bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư bao nhiêu gam? (Zn=65; Cl=35.5; Cu=64; O=16; H=1)

  4.Cho 13 g Zn tác dụng với dung dịch có chứa 18,25 g HCl.

  a)Tính xem chất nào còn dư sau phản ứng và khối lượng dư là bao nhiêu?

  b)Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành sau phản ứng.

  c)Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Tính khối lg của CuSO4 có trong 375 tinh thể CuSO4 ngậm 5 phân tử H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Bài 1:Hỗn hợp khí A gồm O2 và SO2.Tỉ khối so với H2 là 24.Sau khi đốt nóng với xúc tác thích hợp được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với H2 là 30.Hãy tính thành phần % các khí trong hỗn hợp A,B.

  Bài 2:Hỗn hợp khí A gồm CO và O2 có tỉ khối so vs N2 là 1,071 tạo nhiệt độ thích hợp cho phản ứng xảy ra trong bình kín đến thể tích không đổi thu được hỗn hợp khí có tỉ lệ về thể tích như sau:50% O2;12,5% CO.Tính hiệu suất của phản ứng đốt cháy.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho hỗn hợp 26.2g Na và Na2O tác dụng với H2O dư thu được 6.72l khí H2 ở đktc

  A. Tính % m mỗi chất có trong hỗn hợp đầu

  u B. Tính m NaOH thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  a là dung dịch NaOH 0,2M; b lad dung dịch NaOh 0,5M

  a) Cần pha bao nhiêu ml a với 2,5 l b để được dung dịch c có nồng độ 0,3M

  b) Cho 0,5 l b phản ứng với 200 g dung dịch HCl 36,5 %. Tính khối lượng các chất tan trong phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Cho 20g MgO tan hết trong dd H2SO4 19,6% thu được dung dịch. Tính thể tích dd NaOH 2M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Đốt cháy hoàn toàn, một hợp chất X, cần dùng hết 10,08 lít O2 (ĐKTC). Sau khi phản kết thúc phản ứng, chỉ thu được 13,2 gam khí CO2 và 7,2gam nước.

  a) Tìm công thức hoá học của X (Biết công thức dạng đơn giản chính là công thức hoá học của X)

  b) Viết phương trình hoá học đốt cháy X ở trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Trộn 5,4g bột Al và 10g bột S rồi nung hỗn hợp ở nhiệt độ cao, pứ xảy ra hoàn toàn thu đc chất rắn X. Xác định % khối lượng mỗi chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  1, Cho 8,1g Al tác dụng với 200g dung dịch axit H2SO4 14,7%

  a, Viết PTHH. Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc

  b, Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng

  2, Hòa tan hoàn toàn 4g magie oxit vào 200g dung dịch H2SO4 19,6%

  a, Có bao nhiêu gam axit tham gia phản ứng?

  b, Tìm nồng độ phần trăm của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Tính giá trị m

  bởi hồng trang 27/06/2019

  Dẫn một luồng khí CO dư qua hỗn hợp X gồm Fe\(_2\)O\(_3\)và CuO nung nóng thu được chất rắn Y, khí ra khỏi ống dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)\(_2\) dư, thu được 40 gan kết tủa hòa tan chất rắn Y vào trong dung dịch HCl dư thấy có 4,47 lít khí bay ra( ở đktc). Tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  25g dung dịch NaOH 4% phản ứng được với bao nhiêm ml dung dịch CuSO4 0.5M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  câu 1 :Một hỗn hợp khí A gồm SO2 và CO2 có khối lượng là 22,8g .Ở đktc ,trong A thể tích khí CO2 gấp 2 lần thể tích khí SO2 .Tính thể tích mỗi khí trong A

  Câu 2 : Một hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al2O3 . Biết 0,5 mol hỗn hợp này có khối lượng mol trug bình 119,4 g/mol .Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Có ai có đề thi HSG hóa 8 k?!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Cho 20g NaOH tác dụng với 80g dd HCl có nồng độ 49% đã lấy dư so với lượng cần thiết.

  a) Viết PTHH

  b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

  c) Tính C% của các chất có trong dd sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Bài 3: Một dung dịch CuSO4 có KL riêng D = 1,206 g/ml . Từ 165,84 ml dung dịch này, người ta thu đk 56,25 kết tinh CuSO4. 5H2O. Xác định nồng độ & của dung dịch CUSO4 đã dùng.

  Bài 4

  A là dung dịch H2SO4 0,2M , B là dung dịch H2SO4 0,5M

  a) Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích VA : Vb = 2: 3 được dung dịch C. Xác định nồng độ mol của C

  b) Phải trộn A và B theo tỉ lệ thể tích ntn để được dung dịch H2SO4 0,3M ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON