YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44.7 trang 61 SBT Hóa học 8

Bài tập 44.7 trang 61 SBT Hóa học 8

Có 200g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A).

a) Cần phải trộn thêm vào dung dịch A bao nhiêu gam dung dịch NaOH 10% để được dung dịch NaOH 8%?

b) Cần hòa tan bao nhiêu gam NaOH vào dung dịch A để có dung dịch A để có dung dịch NaOH 8%?

c) Làm bay hơi nước dung dịch A, người ta cũng thu được dung dịch NaOH 8%. Tính khối lượng nước đã bay hơi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.7

a) Khối lượng NaOH có trong dung dịch ban đầu:

\({m_{NaOH}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{200.5}}{{100}} = 10g\)

Gọi x(g) là khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng:

\({m_{NaOH}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{10.x}}{{100}} = 0,1x\)

Đề thu được dung dịch 8% ta có:

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  \to 8 = \frac{{(10 + 0,1x)}}{{200 + x}}.100 \to x = 300g\)

Vậy phải trộn thêm 300g dung dịch NaOH 10% ta sẽ có 500(g) dung dịch NaOH nồng độ 8%.

b) Gọi lượng NaOH cần hòa tan vào dd A là x (g)

Ta có công thức :

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  \to 8 = \frac{{(10 + x)}}{{200 + x}}.100 \to x = 6,52g\)

Vậy phải trộn thêm 6,52g NaOH vào dung dịch A để được dung dịch A để được dung dịch NaOH 8%.

c) Gọi x(g) là khối lượng của nước bay hơi khỏi dung dịch để có dung dịch NaOH 8%.

Ta có công thức:

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  \to 8 = \frac{{10}}{{200 - x}}.100 \to x = 75g\)

Vậy cho 75g nước bay hơi ra khỏi 200g dung dịch NaOH ban đầu, ta có: 200 – 75 = 125(g) dung dịch NaOH 8%.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.7 trang 61 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON