AMBIENT

Bài tập 5.12 trang 13 SBT Hóa học 12

Bài tập 5.12 trang 13 SBT Hóa học 12

Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết bốn dung dịch: glixerol, anđehit axetic, axit axetic, glucozơ. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.12

- Dùng giấy quỳ tím nhận biết được dung dịch axit axetic.

- Trong ba dung dịch còn lại, dung dịch nào không tham gia phản ứng tráng bạc là glixerol.

- Để phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch anđehit axetic có thể dùng phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, glucozơ tạo ra dung dịch xanh lam.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.12 trang 13 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>