AMBIENT

Bài tập 5.14 trang 13 SBT Hóa học 12

Bài tập 5.14 trang 13 SBT Hóa học 12

Từ nguyên liệu là glucozơ và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế một ete và một este đều có 4 nguyên tử cacbon. Hãy viết các phương trình hoá học. Ghi tên ete và este thu được. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.14

- Điều chế đietyl ete:

C6H12O6  (t0,enzim) → 2C2H5OH +  2CO2

2C2H5OH → C2H5OC2H+ H2O  (đk: H2SO4,1400C)

- Điều chế etyl axetat:

C2H5OH  +  O→ CH3COOH +  H2O

C2H5OH  + CH3COOH → CH3COOCH2CH3 +  H2O (đk: H2SO4, t0)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.14 trang 13 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>