AMBIENT

Bài tập 5.16 trang 13 SBT Hóa học 12

Bài tập 5.16 trang 13 SBT Hóa học 12

Hoà tan 2,68 g hỗn hợp axetanđehit và glucozơ vào nước. Cho dung dịch thu được vào 35,87 ml dung dịch 34% AgNO3 trong amoniac (khối lượng riêng 1,4 g/ml) và đun nóng nhẹ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc bỏ kết tủa rồi trung hoà nước lọc bằng axit nitric, sau đó thêm vào nước lọc đó lượng vừa đủ dung dịch kali clorua, khi đó xuất hiện 5,74 g kết tủa. Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5,16

\({n_{AgN{O_3}}} = 35,87.1,4.\frac{{34}}{{100.170}} = 0,1mol\)

nAgCl= 0,04mol

Gọi số mol của axetandehit, glucozơ lần lượt là x, y 

→ mhh= 44x + 180y= 2,68 (1)

Các phản ứng xảy ra:

CH3CHO + 2AgNO+ 3NH+ H2O → CH3COONH4+ 2Ag+ 2NH4NO3

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3+ 3NH3 + H2O → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

AgNO3 dư có phản ứng với KCl tạo kết tủa:

AgNO +  KCl  →  AgCl   +  KNO3

→ n AgNO3 pư = 0,1- 0,04 = 0,06 mol

Từ pt → 2x  +  2y  =  0,06 (2)

Từ (1) và (2) suy ra x= 0,02 ; y=0,01

\(\% {m_{C{H_3}CHO}} = \frac{{0,2.44}}{{2,68}}.100\%  = 32,84\% \)

% m C6H12O= 100% - 32,84%= 67,16%. 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.16 trang 13 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>