Bài tập 4 trang 23 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 23 sách GK Hóa lớp 11

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Gợi ý trả lời bài 4

Phương trình ion rút gọn:

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH → Fe(OH)2

c) HCO3 + H+  CO2 ↑ + H2O

d) HCO3 + OH → H2O + CO32-

e) Không có phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2 → CuS↓.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 23 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 4 trang 23 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho các phản ứng hóa học sau: 
  (1) (NH4)2SO+ BaCl2 →  
  (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → 
  (3) Na2SO4 + BaCl2 →    
  (4) H2SO4 + BaSO3 → 
  (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →  
  (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 →     
  Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là: 

  • A. (1), (3), (5), (6).
  • B. (1), (2), (3), (6).
  • C. (3), (4), (5), (6).
  • D. (2), (3), (4), (6). 

Được đề xuất cho bạn