ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 23 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 23 sách GK Hóa lớp 11

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Phương trình ion rút gọn:

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH → Fe(OH)2

c) HCO3 + H+  CO2 ↑ + H2O

d) HCO3 + OH → H2O + CO32-

e) Không có phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2 → CuS↓.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 23 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1