ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 8 trang 31 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 31 SGK Hóa học 11 nâng cao

Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7,0?

A. KI

B. KNO3

C. FeBr2

D. NaNO2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

Chọn D.

NaNO2 (muối của cation bazơ mạnh và gốc axit yếu)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 31 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Nguyễn Thị Thúy

  viết phương trình hóa học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của các phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 , Al(OH)3 , Ni(OH)3 , .   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Anh Hưng

  Giải hộ mình bàu này vs. Mình đang cần rất gấp.

  Viết PT phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) khi trộn lẫn các chất sau:

  a. dd HNO3 và CaCO3                        b. dd KOH và dd FeCl3

  c. dd H2SO4 và dd NaOH                   d. dd Ca(NO3)2 và dd Na2CO3

  e. dd NaOH và Al(OH)3                       f. dd Al2(SO4)3 và dd NaOH vừa đủ

  g. dd NaOH và Zn(OH)2                      h. FeS và dd HCl

  i. dd CuSO4 và dd H2S                        k. dd NaOH và NaHCO3

  l. dd NaHCO3 và HCl                           m. Ca(HCO3)2 và HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Viết pt điện li của [Zn(NH3)4](OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Quan sát hiện tượng và giải thích : 

  1.Cho dd NAOH từ từ đến dư vào dd ALCL3

  2. Cho dd NA2S vào dd ALCL3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  viết pt điện li sau:  

  H2O, NaHSO3, K2SO4,Zn(OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Viết Hằng số Ka hoặc Kb cho các chất và ion trong dung dịch (nếu có ):

  HCOOH,  H2S, NH3, HNO2, Al3+, K+, NH4+, Na+, Zn2+, F-, CH3COO-,Cl-, BrO-, S2-, PO4 3-, CO3 2-

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  viết phương trình điện ly của những chất sau :

  a)  Các chất điện ly mạnh : Ba(NO3) 0,10M  ,  HNO 0,020M  ,  KOH 0,010M   .  Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên .

  b)  Các chất điện ly yếu : HClO , HNO2 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Viết phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau:
  a) FeSO4 + NaOH

  b) NaNO3 + CuSO4
  c) HClO + KOH

  d) FeS ( r ) + HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Bài 1. Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do nguyên nhân gì?

  Bài 2.

  Sự điện li, chất điện li là gì ?

  Những loại chất nào là chất điện li ? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ?

  Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng.

  Bài 3.

  Viết phương trình điện li của những chất sau:

  a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2    0,10M; HNO3     0,020M ; KOH   0,010M.

  Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

  b) Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.

  Bài 4.

  Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

  Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do

  A. Sự chuyển dịch của các electron.

  B. Sự chuyển dịch của các cation.

  C. Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan.

  D. Sự chuyển dịch của cả cation và anion.

  Bài 5.

  Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

  A. KCl rắn, khan.

  B. CaClnóng chảy.

  C. NaOH nóng chảy.

  D. HBr hòa tan trong nước.

  Bài 6.

  Viết phương trình điện li của các chất sau :

  a) Các axit yếu : H2S, H2CO3.

  b) Bazơ mạnh : LiOH.

  c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

  d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

  Bài 7.

  Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

  1) Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.

  2) Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

  3) Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+trong nước là axit.

  4) Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

  Bài 8.

  Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

  1) [H+]  =  0,10M

  2) [H+] <  [CH3COO]

  3) [H+] > [CH3COO]

  4) [H+] < 0.10M.

  Bài 9.

  Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

  1. [H+]  =  0,10M
  2. [H+] < [NO3]
  3. [H+] > [NO3]
  4. [H+] < 0,10M.

  Bài 10.

  Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC?

  Bài 11.

  Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

  Bài 12.

  Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

  Bài 13.

  Một dung dịch có [OH] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là
  A. axit                         B. trung tính
  C. kiềm                        D. không xác định được

  Bài 14.

  Tính nồng độ H+, OH và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

  Bài 15.

  Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:
  A. [H+].[OH] > 1,0.10-14                     B. [H+].[OH] = 1,0.10-14
  C. [H+].[OH] < 1,0.10-14                     D. Không xác định được.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • na na

  các pạn cho mình hỏi pài này:  Nhiệt phân 48,1gam hỗn hợp chất rắn X gồm KMnO4, MnO2, KCl một thời gian thu được 46,82 gam hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong V lít dung dịch HCl 1,6M đun nóng thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối có cùng nồng độ mol và 11,872 lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là: A.1,1  B.1,2  C.1,3  D.1,4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Cho dung dịch G chứa các ion Mg2+ , SO42- , NH4+, Cl, chia dung dich G thành 2 phần bằng nhau 

  Phần 1: tác dụng với NAOH dư đun nóng thu được 0,58g kết tủa và 0,672 lít khí (đktc) 

  Phần 2: tác dụng với BaCl dư đun nóng thu được 4,66g kết tủa 

  Viết các phương trình phản ứng xảy ra ion rút gon . tính tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch G

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Tính lượng Zn(OH)2 tối đa có thể tan được trong:

  a) 200ml dung dịch H2SO4 1M

  b) 200ml dung dịch hỗn hợp (HCl 1M và H2SO4 0,5M)

  c) 400ml dung dịch hỗn hợp (NaOH 0,2M và KOH 0,5M)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Viết các pt phân tử và ion,nêu hiện tượng nếu có khi cho Bari vào: 
  1. Dung dịch Magie clorua 
  2. Dung dịch Magie hidrocacbonat 
  3. Dung dịch Sắt (II) clorua

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Cặp chất không xảy ra phản ứng là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  dẫn khí CO2 điều chế được bằng cách cho 100g CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư đi qua dung dịch chứa 60g NaOH. Hãy tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Xét dung dịch axit yếu CH3COOH 0,01M . Không kể đến sự điện li của nước,giá trị của độ pH 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

  a) Fe2(SO4)3 + NaOH

  b) NH4Cl + AgNO3

  c) NaF + HCl

  d) MgCl2 + KNO3

  e) FeS (r) + HCl

  g) HClO + KOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)