YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 58 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 58 sách GK Hóa lớp 11

Cho các mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat, amoni clorua, natri nitrat. Hãy dùng các thuốc thử thích hợp để phân biệt chúng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Có thể dùng các thuốc thử: dung dịch kiềm NaOH, dung dịch BaCl2, để nhận biết các chất (NH4)2SO4, NH4Cl, NaNO3.

Amoni sunfat:

+ Dung dịch NaOH: Khí NH3 (mùi khai (1))

+ Dung dịch BaCl2BaSO4 kết tủa trắng (3) → đó là (NH4)2SO4

Amoni clorua:

+ Dung dịch NaOH: Khí NH3 (mùi khai (2))

+ Dung dịch BaCl2Không có hiện tượng gì → đó là NH4Cl

Natri nitrat:

+ Dung dịch NaOH: Không có hiện tượng gì → nhận ra NaNO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 58 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON