YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 70 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 70 SGK Hóa học 11 nâng cao

Supephotphat được điều chế từ một loại quặng có chứa 73% Ca3(PO4)2, 26% CaCO3 và 1% SiO2.

a) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 65% đủ để tác dụng với 100 kg bột quặng đó.

b) Supephotphat đơn thu được gồm những chất nào? Tỉ lệ % P2O5 trong loại pupephotphat đơn trên.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a: 100kg quặng chứa 73 kg Ca3(PO4)2; 26kg CaCO3; 1kg SiO2

Ca3(PO4)+ 2H2SO→ 2CaSO4 + Ca(H2PO4)2

310g           2.98g        2.36g       234g

73kg            x kg          64,05kg    55,10kg

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O

100g        98g       136g

26kg        y(kg)      35,36 kg

Khối lượng H2SO4 nguyên chất dã dùng là:

mct = x + y = 71,64 kg

Khối lượng dung dịch H2SO4 65% đã dùng:

mdd = (71,64.100) : 65 = 10,22 kg

Câu b: Supephotphat đơn thu được gồm

mCa(H2PO4)2 = 55,1 kg

\({m_{CaS{O_4}}} = \frac{{73.2.136}}{{310}} + \frac{{26.136}}{{100}} = 99,41kg\)

mSiO2 = 1 kg

Khối lượng P có chứa trong 55,1 kg Ca(H2PO4)2 là:

mP = (62.55,1) : 234 = 14,6 kg

Khối lượng P2O5 có trong pupephotphat đơn thu được:

mP2O5 = (14,6.142) : 62 = 33,44 kg

Tỉ lệ %P2O5 trong loại supephotphat đơn trên là:

\(\frac{{3,44.100}}{{99,41 + 55,1 + 1}} = 21,5\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 70 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON