YOMEDIA
NONE

Bài tập 12.6 trang 19 SBT Hóa học 11

Bài tập 12.6 trang 19 SBT Hóa học 11

Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55 g chứa 35,43% Ca(H2PO4)2, còn lại là CaSO4. Tính tỉ lệ % P2O5 trong mẫu supephotphat đơn trên.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.6

Khối lượng Ca(H2PO4)2 trong 15,55 g supephotphat đơn:

(15,55.35,43) : 100 = 5,51 gam

Khối lượng P2O5 trong mẫu supephotphat đơn trên :

Ca(H2PO4)2      -     P2O5

1 mol (234g)            1 mol (142g)

5,51g                        xg

⇒  x = 3,344 gam P2O5

% về khối lượng của P2O5: (3,344.100%) : 15,55 = 21,5%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.6 trang 19 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON