YOMEDIA
NONE

Bài tập 12.2 trang 19 SBT Hóa học 11

Bài tập 12.2 trang 19 SBT Hóa học 11

Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ ứng với 40,0% P2O5. Hàm lượng (%) của canxi đihiđrophotphat trong phân bón này là

A. 69,0.             

B. 65,9.

C. 71,3.             

D. 73,1.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.2

Trong 100 kg phân supephotphat kép có 40 kg P2O5. Khối lượng Ca(H2PO4)2 tương ứng với khối lượng P2O5 trên được tính theo tỉ lệ :

P2O       -        Ca(H2PO4)2

142 g                   234 g

40 kg                   x kg

x = (40.234) : 142 = 65,9 kg Ca(H2PO4)2

Hàm lượng (%) của Ca(H2PO4)2: (65,9.100%) : 100 = 65,9%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.2 trang 19 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON