YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 23 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 23 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình điện li của các chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HCIO4.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Phương trình điện li:

a) K2S → 2K+ + S2-

b) Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42

HPO42– ⇔ H+ + PO43

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4

H2PO4 ⇔ H+ + HPO42

HPO42- ⇔ H+ + PO43

d) Pb(OH)2 ⇔ Pb2+ + 2OH– : phân li kiểu bazơ

H2PbO2 2H+ + PbO22- : phân li kiểu axit

e) HBrO ⇔H+ + BrO

g) HF ⇔ H+ + F

h) HClO4 → H+ + ClO4.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 23 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 23 SGK Hóa học 11

Bài tập 3 trang 23 SGK Hóa học 11

Bài tập 4 trang 23 SGK Hóa học 11

Bài tập 5 trang 23 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 23 SGK Hóa học 11

Bài tập 7 trang 23 SGK Hóa học 11

Bài tập 5.1 trang 8 SBT Hóa học 11

Bài tập 5.2 trang 8 SBT Hóa học 11

Bài tập 5.3 trang 8 SBT Hóa học 11

Bài tập 5.4 trang 8 SBT Hóa học 11

Bài tập 5.5 trang 8 SBT Hóa học 11

Bài tập 5.6 trang 8 SBT Hóa học 11

Bài tập 5.7 trang 8 SBT Hóa học 11

Bài tập 5.8 trang 9 SBT Hóa học 11

Bài tập 5.9 trang 9 SBT Hóa học 11

Bài tập 5.10 trang 9 SBT Hóa học 11

Bài tập 5.11 trang 9 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 23 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 23 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 23 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 23 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 23 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 23 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 23 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 23 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 23 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 23 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 30 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 30 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 31 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 31 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 31 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 31 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 31 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 31 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 31 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 31 SGK Hóa học 11 nâng cao

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON