YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 30 Hóa học 10 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học 10 Bài 30 Lưu huỳnh giúp các em học sinh biết Lưu huỳnh trong tự nhiên tồn tại ở hai dạng thù hình: lưu huỳnh tà phương (Sα) và lưu huỳnh đơn tà (Sβ). Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cấu tạo phân tử và tính chất vật lý của lưu huỳnh. Tính chất hóa học cơ bản của là vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử và trong hợp chất lưu huỳnh có số oxi hóa là -2, +4, +6. Học sinh hiểu được Sự biến đổi về tính cấu tạo phân tử và tính chất vật lý của lưu huỳnh theo nhiệt độ. Nguyên nhân lưu huỳnh vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa. So sánh tính chất hóa học của oxi và lưu huỳnh. Tầm quan trọng của lưu huỳnh trong cuộc sống.

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON