Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 25 Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 25 về Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Biến dị  có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên
  • B. Đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
  • C. Đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh.
  • D. Đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động
  • A. Là kết quả của quá trình tiến hoá từ rất nhiều nguồn gốc khác nhau
  • B. Là kết quả của quá trình tiến hoá từ một nguồn gốc chung.
  • C. Được biến đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện nhưng có nguồn gốc khác nhau.
  • D. Đều được sinh ra cùng một thời điểm và đều chịu sự chi phối của chọn lọc tự nhiên.
  • A. Đacuyn
  • B. Lamac
  • C. Menđen
  • D. Mayơ
  • A. Giải thích được sự hình thành loài mới   
  • B. Đề xuất khái niệm biến dị cá thể
  • C. Giải thích thành công sự hợp lí tương đối các đặc điểm thích nghi    
  • D. Phát hiện vai trò sáng tạo của CLTN và CLNT
  • A. Chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể
  • B. Chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang các kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.
  • C. Đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là các cá thể trong quần thể
  • D. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.