AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với vận tốc đầu 2 m/s, gia tốc 4 m/s

    • A. Vận tốc của vật sau 2 s là 8 m/s.
    • B. Quãng đường đi được sau 5 s là 60 m.
    • C. Vật đạt vận tốc 20 m/s sau 4 s.
    • D. Sau khi đi được 10 m, vận tốc của vật là 64 m/s.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: B

    Chọn đáp án B

    - Vận tốc của vật sau 2 s là \(v = {v_0} + at = 2 + 4.2 = 10m/s\).

    - Quãng đường vật đi được sau 5 s là \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2} = 2.5 + \frac{{{{4.5}^2}}}{2} = 60m\).

    - Thời gian vật đạt vận tốc 20 m/s là \(t = \frac{{v - {v_0}}}{a} = \frac{{20 - 2}}{4} = 4,5s\).

    - Thời gian để vật đật vận tốc 64 m/s là \(t = \frac{{v - {v_0}}}{a} = \frac{{64 - 2}}{4} = 15,5s \Rightarrow \) quãng đường vật đi được là \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2} = 2.15,5 + \frac{{4.15,{5^2}}}{2} = 511,5m\).

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>