AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, vận tốc của ô tô tăng từ 4 m/s đến 6 m/s. Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên là 

  • A. 500 m.     
  • B. 50 m.            
  • C.  25 m.     
  • D. 100 m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Gia tốc của vật là \(a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{6 - 4}}{{10}} = 0,2m/{s^2}\).

  Quãng đường oto đi được trong 10 s trên là  \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2} = 4.10 + \frac{{0,{{2.10}^2}}}{2} = 50m\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>