YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, vận tốc của ô tô tăng từ 4 m/s đến 6 m/s. Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên là 

  • A. 500 m.     
  • B. 50 m.            
  • C.  25 m.     
  • D. 100 m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Gia tốc của vật là \(a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{6 - 4}}{{10}} = 0,2m/{s^2}\).

  Quãng đường oto đi được trong 10 s trên là  \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2} = 4.10 + \frac{{0,{{2.10}^2}}}{2} = 50m\).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41162

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON