RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được những đoạn đường s1 = 12m và s2 = 32m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động của vật là 

  • A.  2 m/s2.        
  • B. 2,5 m/s2.        
  • C. 5 m/s2.      
  • D. 10 m/s2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Ta có \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2}\left( m \right)\).

  Quãng đường vật đi được trong 2 s đầu tiên là  ( \({s_1} = 2{v_0} + 2a = 12\) m) (1).

  Quãng đường vật đi được trong 2 s tiếp theo là

  \({s_2} = 4{v_0} + 8a - \left( {2{v_0} + 2a} \right) = 32 \Leftrightarrow 2{v_0} + 6a = 32\) (m) (2).

  Từ (1)(2) giải hệ phương trình ta được \({v_0} = 1m/s;a = 5m/{s^2}\).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>