YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phương trình quãng đường của một chất điểm có dạng: s = 10t + 4t2 (x:m; t:s). Lúc t = 2 s vận tốc của vật là 

  • A. 28 m/s.           
  • B. 18 m/s.            
  • C. 16 m/s. 
  • D. 26 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Ta có \(s = {v_0}.t + \frac{{a{t^2}}}{2} \Rightarrow s = 10t + 4{t^2} = 10t + \frac{{8{t^2}}}{2}\) 

   Vận tốc ban đầu của vật là \({v_0} = 10m/s\).

  Gia tốc của vật là a = 8 \(m/{s^2}\).

  Phương trình vận tốc của vật là v = 10 + 8t (m/s).

  Vận tốc của vật lúc t = 2 s là v = 10 + 8.2 = 26 m/s.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41171

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON