AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương trình quãng đường của một chất điểm có dạng: s = 10t + 4t2 (x:m; t:s). Lúc t = 2 s vận tốc của vật là 

  • A. 28 m/s.           
  • B. 18 m/s.            
  • C. 16 m/s. 
  • D. 26 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Ta có \(s = {v_0}.t + \frac{{a{t^2}}}{2} \Rightarrow s = 10t + 4{t^2} = 10t + \frac{{8{t^2}}}{2}\) 

   Vận tốc ban đầu của vật là \({v_0} = 10m/s\).

  Gia tốc của vật là a = 8 \(m/{s^2}\).

  Phương trình vận tốc của vật là v = 10 + 8t (m/s).

  Vận tốc của vật lúc t = 2 s là v = 10 + 8.2 = 26 m/s.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>