• Câu hỏi:

  Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang 

  • A. thay đổi, chỉ có tần số sóng mang không thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
  • B. biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
  • C. không thay đổi, chỉ có tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
  • D. không biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang thay đổi, chỉ có tần số sóng mang không thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC