AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính tổng S của tất cả các giá trị của n thỏa mãn \(\frac{1}{{C_n^1}} - \frac{1}{{C_{n + 1}^2}} = \frac{7}{{6C_{n + 4}^1}}.\)

  • A. S=8
  • B. S=11
  • C. S=12
  • D. S=15

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điều kiện: \(n \ge 1\) và \(n \in \mathbb{N}\)

  Ta có

   \(\begin{array}{l}\frac{1}{{C_n^1}} - \frac{1}{{C_{n + 1}^2}} = \frac{7}{{6C_{n + 4}^1}} \Leftrightarrow \frac{{(n - 1)!}}{{n!}} - \frac{{2!(n - 1)!}}{{(n + 1)!}} = \frac{{7(n + 3)!}}{{6(n + 4)!}} \Leftrightarrow \frac{1}{n} - \frac{2}{{n(n + 1)}} = \frac{7}{{6(n + 4)}}\\ \Leftrightarrow {n^2} - 11n + 24 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}n = 3\\n = 8\end{array} \right. \Rightarrow S = 3 + 8 = 11.\end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>