AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hộp chứa 12 viên bi kích thước như nhau, trong đó có 5 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 5; có 4 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 4 và 3 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 3. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp, tính xác suất để 2 viên bi được lấy vừa khác màu vừa khác số.

  • A. \(\frac{8}{{33}}\)
  • B. \(\frac{{14}}{{33}}\)
  • C. \(\frac{{29}}{{66}}\)        
  • D. \(\frac{{37}}{{66}}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Không gian mẫu là số sách lấy tùy ý 2 viên từ hộp chứa 12 viên bi.

  Suy ra số phần tử của không gian mẫu là \(\left| \Omega  \right| = C_{12}^2 = 66.\)

  Gọi A là biến cố '' 2 viên bi được lấy vừa khác màu vừa khác số'' .

  ●   Số cách lấy 2 viên bi gồm: 1 bi xanh và 1 bi đỏ là 4.4 16 =  cách (do số bi đỏ ít hơn

  nên ta lấy trước, có 4 cách lấy bi đỏ. Tiếp tục lấy bi xanh nhưng không lấy viên trùng

  với số của bi đỏ nên có 4 cách lấy bi xanh).

  ●   Số cách lấy 2 viên bi gồm: 1 bi xanh và 1 bi vàng là 3.4 12 =  cách.

  ●   Số cách lấy 2 viên bi gồm: 1 bi đỏ và 1 bi vàng là 3.3 9 =  cách.

  Suy ra số phần tử của biến cố A là \(\left| {{\Omega _A}} \right| = 16 + 12 + 9 = 37.\)

  Vậy xác suất cần tính \(P(A) = \frac{{\left| {{\Omega _A}} \right|}}{{\left| \Omega  \right|}} = \frac{{37}}{{66}}.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>