AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên ra  8 tấm thẻ, tính xác suất để có 3 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

  • A. \(\frac{{560}}{{4199}}\)
  • B. \(\frac{4}{{15}}\)
  • C. \(\frac{{11}}{{15}}\)
  • D. \(\frac{{3639}}{{4199}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Không gian mẫu là cách chọn 8 tấm thể trong 20 tấm thẻ.

  Suy ra số phần tử của không mẫu là \(\left| \Omega  \right| = C_{20}^8\)

  Gọi A là biến cố '' 3 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10'' . Để tìm số phần tử của A ta làm như sau: 

  Đầu tiên chọn 3 tấm thẻ trong 10 tấm thẻ mang số lẻ, có \(C_{10}^3\) cách.

  Tiếp theo chọn 4 tấm thẻ trong 8 tấm thẻ mang số chẵn (không chia hết cho 10), có \(C_8^4\) cách.

  Sau cùng ta chọn 1 trong 2 tấm thẻ mang số chia hết cho 10, có \(C_2^1\) cách.

  Suy ra số phần tử của biến cố A là \(\left| {{\Omega _A}} \right| = C_{10}^3C_8^5C_2^1.\)

  Vậy xác suất cần tính \(P(A) = \frac{{\left| {{\Omega _A}} \right|}}{{\left| \Omega  \right|}} = \frac{{C_{10}^3C_8^5C_2^1}}{{C_{20}^8}} = \frac{{560}}{{4199}}.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>