• Câu hỏi:

  Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là?

  • A. \(\frac{1}{4}\)
  • B. \(\frac{1}{8}\)
  • C. \(\frac{1}{{16}}\)
  • D. \(\frac{3}{8}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số phần tử của không gian mẫu là \(\left| \Omega  \right| = 2.2.2.2 = 16.\)

  Gọi A là biến cố '' Cả bốn lần gieo xuất hiện mặt sấp'' \(\left| {{\Omega _A}} \right| = 1\)

  Vậy xác suất cần tính \(P(A) = \frac{1}{{16}}.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC