AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là

  • A. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
  • B. cách mạng dân chủ tư sản không triệt để
  • C. cách mạng dân chủ tư sản triệt để
  • D. cách mạng vô sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 11 trang 17.

  Cách giải:

  Tính chất của cuộc cách mạng Tân hợi năm 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để do:

  -Là cuộc cách mạng mạng dân chủ tư sản:

  + Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.

  + Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển và có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

  -Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để ở chỗ:

  + Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến.

  + Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược và không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>