• Câu hỏi:

  Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta-1,3-đien, thu được polime X. Cứ 2,834g X phản ứng vừa hết với 1,731g Br2. Tỉ lệ số mắt xích butađien: stiren trong loại polime trên là:

  • A. 1:1
  • B. 1:2
  • C. 2:3
  • D. 1:3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  X có dạng: (-CH2-CH=CH-CH2-)n[-CH2-CH(C6H5)-]m
  ⇒ MX = 54n + 104m
  \(n_{Br_{2}}=n\)pi ngoài vòng \(=\frac{2,834}{54n+104m}.n=0,0108 \ mol\)
  ⇒ n : m = 1 : 2

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC