YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ở 1 quần thể ngẫu phối cân bằng di truyền, xét 1 gen có 3 alen, trội – lặn hoàn toàn: A : quy định lông xám > a : quy định lông đen > a1 : quy định lông trắng. Trong quần thể, số con lông xám chiếm 64%, số con lông đen chiếm 35%, số con lông trắng chiếm 1%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

  (1) Tần số alen A = 0,4 ; a = 0,5 ; a1 = 0,1.

  (2) Nếu lấy ngẫu nhiên 2 con lông xám của quần thể thì xác suất gặp 1 cá thể đồng hợp là 37,5%.

  (3) Số con xám dị hợp chiếm 48%.

  (4) Số con dị hợp trong quần thể chiếm 58%. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi: A = p, a = q, a1 = r.

  Ta có: Số con xám: AA + Aa + Aa1 = p2 + 2pq + 2pr = 0,64.

  Số con đen: q2aa + 2qraa1 = 0,35.

  Số con trắng: r2aa = 0,01.

  → pA = 0,4 ; qa = 0,5; ra1 = 0,1 → (1) đúng

  Nếu lấy ngẫu nhiên 2 con xám của quần thể, thì xác suất gặp 1 cá thể đồng hợp là

  2 x 0,16/0,64 x 0,48/0,64 = 37,5% → (2) đúng

  Tỉ lệ cá thể xám dị hợp = 0,64 – 0,16 = 48% → (3) đúng

  Số con dị hợp trong quần thể = 100% - 42% (AA + aa + a1a1 = 0,16 + 0,25 + 0,01) = 58% → (4) đúng.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124781

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON