YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở 1 quần thể ngẫu phối cân bằng di truyền, xét 1 gen có 3 alen, trội – lặn hoàn toàn: A : quy định lông xám > a : quy định lông đen > a1 : quy định lông trắng. Trong quần thể, số con lông xám chiếm 64%, số con lông đen chiếm 35%, số con lông trắng chiếm 1%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

  (1) Tần số alen A = 0,4 ; a = 0,5 ; a1 = 0,1.

  (2) Nếu lấy ngẫu nhiên 2 con lông xám của quần thể thì xác suất gặp 1 cá thể đồng hợp là 37,5%.

  (3) Số con xám dị hợp chiếm 48%.

  (4) Số con dị hợp trong quần thể chiếm 58%. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi: A = p, a = q, a1 = r.

  Ta có: Số con xám: AA + Aa + Aa1 = p2 + 2pq + 2pr = 0,64.

  Số con đen: q2aa + 2qraa1 = 0,35.

  Số con trắng: r2aa = 0,01.

  → pA = 0,4 ; qa = 0,5; ra1 = 0,1 → (1) đúng

  Nếu lấy ngẫu nhiên 2 con xám của quần thể, thì xác suất gặp 1 cá thể đồng hợp là

  2 x 0,16/0,64 x 0,48/0,64 = 37,5% → (2) đúng

  Tỉ lệ cá thể xám dị hợp = 0,64 – 0,16 = 48% → (3) đúng

  Số con dị hợp trong quần thể = 100% - 42% (AA + aa + a1a1 = 0,16 + 0,25 + 0,01) = 58% → (4) đúng.

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124781

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON