YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong 1 quần thể ngẫu phối, xét 1 gen có 2 alen, trội – lặn hoàn toàn và tần số alen pA – 0,4 và qa = 0,6. Khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền thì dự đoán nào sau đây đúng? 

  • A. Tỉ lệ cá thể mang alen lặn trong quần thế chiếm 36%
  • B. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 36%
  • C. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể trội trong quần thể thì xác suất gặp cá thể mang alen lặn chiếm 3/4 
  • D. Nếu cho các cá thể trội trong quần thể giao phối ngẫu nhiên thì phải sau 2 thế hệ mới cân bằng di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Cấu trúc di truyền của quần thể = 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa

  - Tỉ lệ cá thể mang alen lặn trong quần thể chiếm (0,48+0,36) = 0,84aa → A sai.

  - Tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong số cá thể mang kiểu hình trội = \( \frac{{0,48}}{{0,64}} = 0,75 \) → B sai.

  - Lấy ngẫu nhiên một cá thể trội trong quần thể thì xác suất gặp cá thể mang gen lặn = \( \frac{{0,48}}{{0,64}} = 0,75 \) = \( \frac{{3}}{{4}} \) → C đúng.

  - Các cá thể trội trong quần thể có tỉ lệ kiểu gen: \( \frac{{0,16}}{{0,64}} \) AA : \( \frac{{0,48}}{{0,64}} \) Aa = 0,25 AA : 0,75 Aa → pA = 0,625; qa = 0,375 ở cả 2 giới như nhau

  → Sau 1 thế hệ ngẫu phối đã đạt trạng thái cân bằng di truyền → D sai.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124783

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON