YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong 1 quần thể ngẫu phối, xét 1 gen có 2 alen, trội – lặn hoàn toàn và tần số alen pA – 0,4 và qa = 0,6. Khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền thì dự đoán nào sau đây đúng? 

  • A. Tỉ lệ cá thể mang alen lặn trong quần thế chiếm 36%
  • B. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 36%
  • C. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể trội trong quần thể thì xác suất gặp cá thể mang alen lặn chiếm 3/4 
  • D. Nếu cho các cá thể trội trong quần thể giao phối ngẫu nhiên thì phải sau 2 thế hệ mới cân bằng di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Cấu trúc di truyền của quần thể = 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa

  - Tỉ lệ cá thể mang alen lặn trong quần thể chiếm (0,48+0,36) = 0,84aa → A sai.

  - Tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong số cá thể mang kiểu hình trội = \( \frac{{0,48}}{{0,64}} = 0,75 \) → B sai.

  - Lấy ngẫu nhiên một cá thể trội trong quần thể thì xác suất gặp cá thể mang gen lặn = \( \frac{{0,48}}{{0,64}} = 0,75 \) = \( \frac{{3}}{{4}} \) → C đúng.

  - Các cá thể trội trong quần thể có tỉ lệ kiểu gen: \( \frac{{0,16}}{{0,64}} \) AA : \( \frac{{0,48}}{{0,64}} \) Aa = 0,25 AA : 0,75 Aa → pA = 0,625; qa = 0,375 ở cả 2 giới như nhau

  → Sau 1 thế hệ ngẫu phối đã đạt trạng thái cân bằng di truyền → D sai.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124783

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON