YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở 1 quần thể động vật, xét 1 gen gồm 2 alen A và a nằm trên NST thường. Ở thế hệ xuất phát (P), khi chưa xảy ra ngẫu phối có tần số alen A ở giới đực trong quần thể là 0,8 ; tần số alen A ở giới cái là 0,4. Nếu quần thể này thực hiện ngẫu phối, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

  (1) Sau 1 thế hệ ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền.

  (2) Cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng di truyền sẽ là 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1.

  (3) Tần số kiểu gen đồng hợp là 32% sau 1 thế hệ ngẫu phối.

  (4) Tần số alen A = 0,6 ; a = 0,4 duy trì không đổi từ P đến F

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu trúc di truyền của F1: 0,32AA : 0,56Aa : 0,12aa → chưa thỏa mã công thức Hacđi – Vanbec → chưa cân bằng di truyền → (1) sai, (3) sai.

  Tần số các alen tính chung cho cả 2 giới ở thế hệ xuất phát là pA = (0,8 + 0,4) : 2 = 0,6 ; qa = 0,4 và tần số này được suy trì qua các thế hệ tự thụ phấn

  → (4) đúng.

  Cấu trúc di truyền quần thể khi đạt trạng thái cân bằng di truyền là: (0,6)2 AA : (2 x 0,6 x 0,4) Aa : (0,4)2 aa = 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa

  → (2) đúng.

  ⇒ Đáp án: B 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124784

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON