YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong 1 quần thể ngẫu phối, xét 3 gen: gen thứ nhất có 2 alen và gen thứ 2 có 3 alen nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau, gen thứ 3 có 4 alen nằm trên NST X vùng không tương đồng trên Y. Có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

  (1) Số loại kiểu gen tối đa liên quan đến các locut trên là 252.

  (2) Số loại kiểu gen dị hợp về tất cả các gen trên ở giới đồng giao tử là 18.

  (3) Số loại kiểu gen tối đa ở giới XY là 72.

  (4) Số loại kiểu gen đồng hợp ở giới đồng giao tử là 36. 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ Đáp án: B

  Gen thứ nhất có tối đa: \( \frac{{2 \times 3}}{2} = 3 \) (kiểu gen).

  Gen thứ hai có tối đa: \( \frac{{3 \times 4}}{2} = 6 \) (kiểu gen).

  Gen thứ ba có tối đa: \( \frac{{4 \times 5}}{2} + 4 = 14 \) (kiểu gen).

  Số loại kiểu gen tối đa liên quan đến các locut trên là: = 3x6x14 = 252 → (1) đúng

  Số loại kiểu gen dị hợp về tất cả các gen trên ở giới đồng giao tử là = 1x3x6 = 18 → (2) đúng

  Số loại kiểu gen tối đa ở giới XY = 3 x 6 x 4 = 72 → (3) đúng

  Số loại kiểu gen đồng hợp ở giới đồng giao tử = 2 x 3 x 4 = 24 → (4) sai

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124780

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON