YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một quần thể có 1050 cá thể AA, 150 cá thể Aa và 300 cá thể aa. Nếu lúc cân bằng, quần thể có 6000 cá thể thì số cá thể dị hợp trong đó là

  • A. 3375 cá thể 
  • B. 2880 cá thể 
  • C. 2160 cá thể 
  • D. 2250 cá thể 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tổng số của quần thể ban đầu: 1050 + 150 + 300 = 1500

  Quần thể ban đầu có:

  0,7AA : 0,1Aa : 0,2aa

  →Tần số alen A: 0,7 + 0,05 = 0,75

  →Tần số alen a: 1 - 0,75 = 0,25

  Số cá thể dị hợp khi quần thể cân bằng: 

  2 x 0,75 x 0,25 x 6000 = 2250 cá thể

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 860

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON