AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng:  

  • A. 465 Hz           
  • B. 565 kHz       
  • C. 565 Hz              
  • D. 465 kHz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>