AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong máy thu hình, việc xử lí âm thanh, hình ảnh: 

  • A.

   Được xử lí độc lập                     

  • B. Được xử lí chung
  • C. Tuỳ thuộc vào máy thu                    
  • D. Tuỳ thuộc vào máy phát  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>