AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tải ba pha gồm ba bóng đèn trên mỗi đèn có ghi 220V - 100W nối vào nguồn ba pha có Ud = 380v; IP và Id là các giá trị nào sau đây: 

  • A.

   IP = 0,45A ; Id = 0,45A           

  • B. IP = 0,35A ; Id = 0,45A
  • C.  IP = 0,5A ; Id = 0,5A         
  • D.  IP = 0,75A ; Id = 0,5A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>