AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dòng điện chạy trong một dây tròn 20 vòng đường kính 20 cm với cường độ 10A thì cảm ứng từ tại tâm các vòng dây là 

  • A.  \(0,04\pi {\rm{ }}mT\)      
  • B. \(40\pi {\rm{ }}\mu {\rm{T}}\)   
  • C.  \(0,4{\rm{ mT}}\)      
  • D.  \(0,4\pi {\rm{ mT}}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cảm ứng từ tại tâm các vòng dây:

  \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}.\frac{{NI}}{R} = 2\pi {.10^{ - 7}}.\frac{{20.10}}{{0,1}} = 4\pi {.10^{ - 4}}\left( T \right) = 0,4\pi \left( {mT} \right)\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>