ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Gọi N là tổng số nuclêôtit trong 2 mạch của ADN, L là chiều dài, M là khối lượng, C là số chu kỳ xoắn. Tương quan nào sau đây sai: 

  • A. C=N20=L34C=N20=L34
  • B. M=L(2×300)3,4M=L(2×300)3,4
  • C. L×23,4=M300L×23,4=M300
  • D. C=M300×10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  N = 2ℓ/3,4 = M/300 = C.20
  A. C = N/20 = 2ℓ/3,4.20 = ℓ/34 ⇒ Đúng
  B. M = L(2×300)3,4 = N.300 = 2ℓ/3,4×300 ⇒ Đúng
  C. L×2/3,4 = N = M/300 ⇒ Đúng
  D. C = M/300.10 ≠ N20 = M/300×20 ⇒ Sai

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22170

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : ADN và ARN

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON