AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đảng lãnh đạo nhà nước bằng phương thức nào?

  • A. Bằng đường lối, chủ trương để nhà nước thể chế hóa thành pháp luật, chính sách, kế hoạch
  • B. Bằng họat động của tổ chức Đảng và đảng viên trong các cơ quan nhà nước
  • C. Bằng công tác kiểm tra của Đảng đối với hoạt động của nhà nước
  • D. Cả 3 vấn đề trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>