AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khí CO dư đi qua 24 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 và MgO nung nóng, thu được m gam chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Dẫn từ từ toàn bộ khí Z vào 0,2 lít dung dịch gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M, thu được 29,55 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A. 17
  • B. 16
  • C. 22
  • D. 21

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \({n_{BaC{O_3}}} = 0,15\;mol \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = {n_{O{H^ - }}} - {n_{BaC{O_3}}} = 0,45\;mol \Rightarrow m = 24 - 0,45.16 = 16,8\;(g)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>