AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc a-glucozơ.

  (b) Oxi hóa glucozơ thu được sobitol.

  (c) Trong phân tử fructozơ có một nhóm –CHO.

  (d) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

  (e) Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ có ba nhóm –OH.

  (f) Saccarozơ bị thủy phân trong môi trường kiềm.

  Số phát biểu đúng là

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (a) Sai, Saccarozơ được cấu tạo từ 1 gốc a-glucozơ và 1 gốc β-fructozơ.

  (b) Sai, Khử glucozơ thu được sobitol.

  (c) Sai, Trong phân tử fructozơ có một nhóm –CO.

  (f) Sai, Saccarozơ bị thủy phân trong môi trường axit.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>