AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 0,1 mol  một este tạo bởi axit cacboxylic hai chức và một ancol đơn chức tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 6,4 gam ancol và một lượng muối có khối lượng nhiều hơn 13,56% khối lượng este. Công thức cấu tạo của este là

  • A. CH3OOC-CH2-COOCH3.     
  • B. C2H5OOC-COOCH3.
  • C. CH3OOC-COOCH3.   
  • D. C2H5OOC-COOC2H5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \({n_{ancol}} = 2{n_{este}} = 0,2\;mol \Rightarrow {M_{ancol}} = 32:C{H_3}{\rm{O}}H\)

  Theo đề: m2 – m1 = 0,1356m1 (với m2, m1 là khối lượng của muối và este) ⇒ Este đó là (COOCH3)2.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>