• Câu hỏi:

  Cơ thể mà mọi tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 NST ở tất cả các cặp tương đồng được gọi là

  • A. Thể ba kép
  • B. Thể không nhiễm
  • C. Tứ bội
  • D. Thể lưỡng bội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cơ thể mà trong mỗi tế bào sinh dưỡng thừa 2 NST ở tất cả các cặp (hay có 4 chiếc NST tương đồng) là cơ thể tứ bội.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC