ADMICRO
UREKA

Bài tập 39.4 trang 117 SBT Vật lý 12

Giải bài 39.4 tr 117 sách BT Lý lớp 12

Phản ứng hạt nhân nào dưới đây không phải là phản ứng nhiệt hạch ?

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} A.\,\,_1^1H + _1^3H \to _2^4He.\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\\ B.\,\,_1^2H + _1^2H \to _2^4He. \end{array}\\ \begin{array}{l} C.\,\,_1^2H + _3^6Li \to _2^4He.\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\\ D.\,\,_2^4He + _7^{14}N \to _8^{17}O + _1^1H. \end{array} \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.4 trang 117 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF