YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.12 trang 5 SBT Vật lý 12

Giải bài 1.12 tr 5 sách BT Lý lớp 12

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 0,05cos10πt (m). Hãy xác định:

a) Biên độ, chu kì và tần số của vật.

b) Tốc độ cực đại và gia tốc cực đại của vật.

c) Pha của dao động và li độ của vật tại thời điểm t = 0,075 s.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

– Biên độ dao động của vật là \(A = 0,05m\)

– Chu kỳ của dao động là : \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{10\pi }} = 0,2s\)

– Tần số dao động của vật là f = 1/T= 1/0,2= 5Hz

b)

Vận tốc cực đại của vật là :

 \({v_{max}}\; = \omega A = 10\pi .0,05{\rm{ }} = {\rm{ }}0,5\pi {\rm{ }}m/s\)

Gia tốc cực đại của vật là : 

\({a_{max}}\; = {\omega ^2}A = {\left( {10\pi } \right)^2}.0,05 = 5{\pi ^2}m/{s^2}\)

c) Pha dao động của vật ở li độ t = 0,075s là :

10πt = 10π.0,075 = 3π/4

Li độ của vật là x = 0,05cos3π/4 = -0,035m

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.12 trang 5 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF