YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 189 SGK Vật lý 11

Giải bài 10 tr 189 sách GK Lý lớp 11

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A'B'. Tìm vị trí của vật, cho biết khoảng cách vật - ảnh là:

a) 125 cm

b) 45 cm.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Nhận định và phương pháp: 

Bài 10 là dạng bài vẽ tìm vị trí của vật qua thấu kính hội tụ khi biết tiêu cự thấu kính và khoảng cách giữa vật - ảnh

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Áp dụng công thức tính khoảng cách vật - ảnh \(AA' = |d + d'|\)

  • Bước 2: Áp dụng công thức xác định vị trí ảnh:

  • \(\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}\)  ⇒ \(d'=\frac{20d}{d-20}\)

  • Bước 3: Thay số vào và tính toán giá trị trong từng trường hợp.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 10 như sau: 

 • Ta có: 

Khoảng cách vật - ảnh \(AA' = |d + d'|\)

Câu a:

 \(d + d' = \pm 125\) ta có:

 • Trường hợp 1:

\(d_1\) =17,54cm (nhận); \(d_2\) = -142,5cm(loại)

 • Trường hợp 2:

\(d_3\) =25cm(nhận);\(d_4\) =100cm (nhận)

Vậy, \(d_1 = 100 cm; d_2 = 25 cm; d_3 \approx 17,54 cm\).

Câu b:

\(d + d' = \pm 45;\)

⇒  \(d = 15 cm\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 10 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 189 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 8 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 9 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 11 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 12 trang 189 SGK Vật lý 11

Bài tập 1 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 242 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 11 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 12 trang 243 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 29.1 trang 79 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.2 trang 79 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.3 trang 80 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.4 trang 80 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.5 trang 80 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.6 trang 80 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.7 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.8 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.9 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.10 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.11 trang 81 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.12 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.13 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.14 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.15 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.16 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.17 trang 82 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.18* trang 83 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.19* trang 83 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.20* trang 83 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.21* trang 83 SBT Vật lý 11

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON