YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.18* trang 83 SBT Vật lý 11

Bài tập 29.18* trang 83 SBT Vật lý 11

Có hai thấu kính L1, L2 được đặt đồng trục. Các tiêu cự lần lượt là f1 = 15 cm, f2 = -15 cm. Vật AB được đặt trên trục chính, vuông góc với trục chính và ở trong khoảng giữa hai quang tâm O1, O2. Cho O1O2 = l = 40 cm. Xác định vị trí của vật để :

a) Hai ảnh có vị trí trùng nhau.

b) Hai ảnh có độ lớn bằng nhau. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 

\({A_1}^\prime {B_1}^\prime AB{A_2}^\prime {B_2}^\prime :{d_1} = x,{d_2} = l - x\)

a) Vị trí trùng nhau của A1’B1’ và A2’B2’ ở trong đoạn AO2 (Hình 29.6G).

Vậy: |d1’| + |d2’| = l 

→  d1’ + d­2’ = - l

Hay:

\(15\left[ {\frac{{40 - x}}{{55 - x}} - \frac{x}{{x - 15}}} \right] = 40\)

→  x2 – 70x + 600 = 0

→  x = 10cm

b) Ta phải có:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} |{k_2}\left| {{\rm{ }} = {\rm{ }}} \right|{k_1}|\\ \Rightarrow \frac{{|{f_1}|}}{{|{f_1} - x|}} = \frac{{|{f_2}|}}{{|{f_2} - (l - x)|}} \end{array}\\ { \Rightarrow |15 - x| = |x - 55|}\\ { \Rightarrow x = 35cm} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.18* trang 83 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF